گیت فروشگاهی جفت آنتن AM

در صورتی که عرض درب خروجی فروشگاه بزرگتر از 180 سانتیمتر بوده و امکان پوشش دهی کامل درب توسط گیت تک آنتن وجود نداشته باشد، آنگاه باید از گیت فروشگاهی دو یا چند آنتن استفاده شود.

گیت فروشگاهی دو آنتن دارای یک بورد الکترونیکی فرستنده و یک بورد الکترونیکی گیرنده است که وظیفه آنها شناسایی تگ و لیبل می باشد .

به این دلیل که مشتریان شما برای خروج از فروشگاه باید از مابین دو آنتن عبور کنند لذا گیت دو آنتن یک مسیر بسته را ایجاد می کنند و به همین دلیل  گیت های دو آنتن ضریب اطمینان بالایی در شناسایی سرقت دارند که یکی از مزایای این محصول است .

در مواقع استفاده از سیستم دو آنتن برای فروشگاهی که فقط از لیبل امنیتی یا تلفیقی از تگ و لیبل برای فروشگاه استفاده میکند، حداکثر پوشش دهی بین دوآنتن گیت 140 سانتیمتر و در پشت هر گیت فروشگاهی نیز 20 سانتیمتر است.

گیت فروشگاهی جفت آنتن dual برای لیبل امنیتی

در صورتی که عرض درب فروشگاه بزرگتر از 180 سانتیمتر و در فروشگاه از لیبل های امنیتی استفاده شده باشد، پیشنهاد میشود از گیت فروشگاهی به صورت سه آنتن استفاده شود.

اگر برای محصولات یک فروشگاه فقط از تگ های امنیتی استفاده شود ، سیستم جفت آنتن از 140سانتیمتر تا 200 سانتیمتر قابلیت شناسایی تگ را دارد و همچنین در پشت هر آنتن بین 30 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر و در مجموع حداکثر 3 متر را پوشش میدهد.

گیت فروشگاهی جفت آنتن dual برای تگ امنیتی

در مواردی ویژه که عرض درب خروجی فروشگاه بین 180 سانتیمتر تا 4 متر باشد و قصد داشته باشید سیستم دوآنتن را برای فروشگاه به کار ببرید، باید از گیت فروشگاهی دو آنتن مدل AMRXTX استفاده کنید.

عملکرد بورد الکترونیکی AMRXTX، هم به صورت گیرنده و هم فرستنده عمل میکند و زمانی که در هر دو گیت از سیستم جفت آنتن بورد AMRXTX استفاده شود، در مابین گیت ها حداکثر 270 سانتیمتر و در پشت هر گیت نیز تا فاصله 150 سانتیمتر قابل شناسایی است.

معمولا در فروشگاه هایی از این نوع سیستم استفاده میشود که به دلیل عرض درب خروجی فروشگاه باید از سیستم سه آنتن استفاده کرد ولی صاحبان فروشگاه علاقه ای به قرارگیری یکی از گیت ها در وسط درب خروجی ندارند یا به عنوان مانعی بر سر مسیر رفت آمد مشتریان میدانند.

 نصب گیت فروشگاهی جفت آنتن rxtx

به هر حال در مواقع به کارگیری این نوع سیستم باید دو نکته مهم را در نظر داشت:

  • عرض درب خروجی باید بین 180 سانتیمتر تا حداکثر 4 متر باشد
  • برای محصولات فروشگاه فقط از تگ امنیتی سخت استفاده شود

درج نظر